0
دوره های آموزشی ایراتا
دوره های کار در ارتفاع پیشرفته
دوره های ایمنی روی دکل
آزمون های بین المللی ایراتا
IRATA MEMBER

VIUNA

سابقه درخشان

بیش از ۱۰۰ پروژه رسمی و ملی

اساتید حرفه ای

اساتید کارآزموده عضو اتحادیه ایراتا

مرکز آموزش استاندارد

مرکز آموزش طبق قوانین استاندارد اتحادیه ایراتا