0

تاریخ برگزاری دوره های آموزشی زمستان سال ۱۳۹۹

تقویم آموزشی دوره های زمستان سال ۱۳۹۹ شرکت کار در ارتفاع ویونا مشخص شد ، تاریخ ها بر اساس برنامه ریزی تعیین شده است ، در صورت جابجایی یا عدم تشکیل دوره در تاریخ ذکر شده متعاقبا اعلام میشود، بر این اساس خواهشمندیم افراد متقاضی ثبتنام در دوره ، مدارک موردنیاز ثبتنام را هرچه سریعتر به مرکز دفتر شرکت ویونا ارائه دهند

 

تقویم اموزشی