0

راهنمای تمدید مدارک باطل شده

شرکت کار در ارتفاع ویونا نماینده رسمی اتحادیه ایراتا انگلستان در ایران برگزار کننده دوره های آموزشی کار در ارتفاع ، ایمنی در ارتفاع ، ایراتا ( دسترسی با طناب) می باشد

 

مدرک ایراتا

شرکت کنندگان و تکنسین های ایراتا که تحت نظر شرکت ویونا مدرک خود را اخد کرده اند در صورت ابطال مدارک خود جهت دریافت اعتبار می توانند اقدام کنند مدارک ایراتا طبق قوانین ایراتا از روز آزمون بمدت ۳ سال اعتبار دارند و تکنسین ایراتا در صورت ابطال مدرک موظف به دریافت اعتبار می باشد لذا فرد تکنسین تا دریافت مجدد اعتبار مدرک طبق قوانین اتحادیه ایراتا نباید هیچگونه فعالیت کار در ارتفاع داشته باشد و ملزم به رعایت قوانین ایراتا است

قابل ذکر است تنها در شرایط خاص، اتحادیه ایراتا اعتبار مدارک را بحداکثر تا ۳ سال و نیم افزایش می دهد مانند شرایط دوران اپیدمی کرونا

شرایط تمدید مدارک باطل شده :

تکنسین ایراتا باید تا حداکثر ۶ ماه پس از ابطال مدرک برای دریافت اعتبار اقدام کند

تکنسین ایراتا ملزم به گذراندن دوره بازآموزی ایراتا بمدت (۴ روز) می باشد

تکنسین ایراتا بعد از گذراندن دوره بازآموزی موظف به شرکت در آزمون بین المللی می باشد