0

روند آموزش در اتحادیه ایراتا

نیازمندی اولیه :حداقل سن ۱۸ سالگی، امادگی جسمانی مطلوب ،سلامت پزشکی، روحیه کار در ارتفاع

 

چارت ایراتا