0

نکات آموزشی

۱ ) ابزارها

 

 

۲ ) قوانین 

                                                

 

 

 ۳ ) ایراتا

                

 

 

۴ ) دانستنی ها 

 

                                  

 

 

۵ ) کار در ارتفاع