0

همایش های سالانه ایراتا (AGM)

همایش های سالانه ایراتا 
گردهمایی اعضای ایراتا (اتحادیه اجرایی و آموزشی ) هر سال یکبار و در یک کشور برگزار می شود، در این گردهمایی کلیه اعضا و کمیته های ایراتا راجع به آخرین دستاوردها و استاندارد های روز،

برنامه آینده اتحادیه ایراتا، تجهیزات به روز ، حوادث کار در ارتفاع ، چالش های آموزشی، بحث و تبادل نظر می کنند.
همچنین برخی از تکنیک ها و تجهیزات مورد تست و ارزیابی قرار می گیرند . در حاشیه این گردهمایی نمایشگاهی از آخرین تجهیزات به روز سازنده های مختلف تشکیل می شود.

 

گردهمایی های برگزار شده:

ایراتا  دسترسی با طناب  کار در ارتفاع


ایراتا  ایراتا

 

همایش هایی که مدیران شرکت کار در ارتفاع ویونا شرکت کرده اند :

ایراتا   ایراتا