0

IRATA Topic Sheet

شماره تاریخ انتشار شماره فایلموضوعشرحدانلود فایل
00117/05/16HS-081ENGبازرسی تجهیزاتآموزش نحوه ی بازرسی،بازرسی قبل از استفاده،اطلاع از حداکثر ظرفیت بارگذاریدانلود
00217/05/16HS-082ENGشبه حادثه ها : یادگیری از شکست هایادگیری از اشتباهات، تنها در موقعی میتوان یادگرفت که اشتباهات گزارش شونددانلود
00317/05/16HS-083ENGاجتناب از بک آپ پایین تر از سطح بدنقبل از استفاده آموزش صحیح هر دستگاه را باید آموختدانلود
00417/05/16HS-084ENGکار ژئوتکنیکیارزیابی خطر درست و دقیق، دقت در کاردانلود
00517/05/16HS-085ENGتجهیزات ایمن کارگاهمدیریت و بازرسی طناب و تجهیزات کارگاه از قبل از نصب کارگاه تا آخر کار که اپراتور متصل می شوددانلود
00617/05/16HS-086ENGحفاظت از طناب هاطناب ها در همه ی نقاطی که ممکن است آسیب ببینند باید به درستی محافظت شونددانلود
00717/05/16HS-087ENGکار در گرماوقتی کار در ارتفاع با کار در گرما میکس شود، باید از دو جهت ارزریابی خطر شود، هم کار در ارتفاع و هم کار در گرمادانلود
00817/05/16HS-088ENGگره های ته طنابته هر طناب می بایستی گره ی استپ و یا تجهیزات توقف ابزار فرود نصب باشددانلود
00917/05/16HS-089ENGفرود کنترل نشدهمی تواند این فرود به واسطه ی دستگاه فرود و یا کارگاه و یا طناب یا هر چیز دیگری باشددانلود
01017/05/16HS-090ENGسیاست، دستورالعمل ها و مجوز هامی بایستی سیاست کاری، روند انجام صحیح کار و تمامی مجوزات سازمان شما کاملا واضح و صریح باشددانلود
01117/05/16HS-091ENGاشیاء سقوط کردهمی بایستی در دستورالعمل کار نحوه ی حمل ابزار و وسایل به درستی درج شده باشد و اطمینان حاصل شود که همه به درستی فهمیده اند.دانلود
01217/05/16HS-092ENGارزیابی خطرمدیران، سوپروایزرها و تکنسین ها می بایستی تمامی موارد ایمنی را به خوبی فهمیده باشنددانلود
01317/05/16HS-093ENGسقوط در حال آموزشمی بایستی تمامی موارد ایمنی کار نیز در اموزش شعایت شوددانلود
01417/05/16HS-094ENGشرایط محیطیدر شرایط هوایی باد،سرما و گرما شدید، اشعه ماورا بنفش کار کردن خطرناک استدانلود
01517/05/16HS-095ENGحمایت ابزارهااتصال بین ابزار و وسایل کار و تکنسین باید به درستی با طنابی سالم و مناسب برقرار باشددانلود
01617/05/16HS-096ENGرسیدگی دستی و اسیب کشش عضلهدانلود
01718/02/26 HS-246ENGجداسازیدانلود
018
01918/02/26HS-248ENGکار در شرایط کم نورمی بایستی با رویه ی انجام کار مشخص و با احتیاط انجام شوددانلود
02018/02/26HS-249ENGمحدودیت و فضاهای محدودمی بایستی خطرات محتمل و مختص آن قسمت مشخص شوند سپس تکنسین شروع به کار کنددانلود
02118/02/26HS-250ENGسطوح نرم و شکنندهبر روی هر سطحی یا نزدیکی هر نوع سطحی می بایستی دستورالعمل مشخص خود را اجرا کرددانلود
02218/02/26HS-251ENGایمنی مبتنی بر ایماندانلود
02318/02/26HS-252ENGگزارش حادثهدانلود